Oferty pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka Polskiego Związku Niewidomych, 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101, NIP: 5260001909, REGON: 007025575.
2. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: e-mail: sekretariat@dpschorzow.pzn.org.pl lub telefonicznie: 32 241 10 61.
3. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji;
4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;
5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z art. 22§1 Kodeksu Pracy; w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
6. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji;
7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
9. Dane kandydatów do pracy w DPS przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji trwale zniszczone, chyba że osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w celu następujących rekrutacji- w tym przypadku dane będą archiwizowane przez okres 6 miesięcy.
10. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
11. Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
12. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Poszukujemy pielęgniarki na 1/2 etatu – umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia

System i rozkład czasu pracy

 •       • średnio 40 godzin tygodniowo, w godzinach 07:00 – 19:00 / 19:00 – 07:00
 •       • równoważny system czasu pracy (system 12-godzinny)
 •       • 3-miesięczny okres rozliczenia czasu pracy.

 

Wymagania – oczekiwania pracodawcy

 •       • Wykształcenie: medyczne w zakresie pielęgniarstwa
 •       • Doświadczenie zawodowe: co najmniej rok doświadczenia na podobnym stanowisku pracy
 •       • Umiejętności, uprawnienia: prawo wykonywania zawodu, aktualna książeczka sanepidowska lub gotowość (możliwość) jej wyrobienia

 

Ogólny zakres obowiązków

 •       • zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej,
 •       • uczestniczenie w przyjęciu nowych mieszkańców,
 •       • ustalenie rozpoznania pielęgnacyjnego oraz dobór metod pielęgnacyjnych stosownie do diagnozy lekarskiej i pielęgniarskiej,
 •       • wykonywanie w należyty sposób i we właściwym czasie zleceń lekarskich oraz potwierdzenie ich wykonania w przeznaczonej do tego dokumentacji (podawanie leków mieszkańcom zleconych przez lekarza oraz dopilnowanie przyjęcia leków przez mieszkańca),
 •       • wykonywanie zabiegów wynikających z ustalonego postępowania leczniczego,
 •       • przygotowanie mieszkańca do zabiegów diagnostycznych i leczniczych,
 •       • pobieranie materiału do badania analitycznego,
 •       • prowadzenie obserwacji stanu zdrowia mieszkańca (stan somatyczny i psychiczny),
 •       • pomiar  temperatury ciała, tętna, ciśnienia,
 •       • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 •       • ustalanie z  członkami Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego planu terapii
 •       • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
 •       • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 •       • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
 •       • otaczanie szczególną opieką, osób w początkowym okresie pobytu w DPS, celem adaptacji do nowych warunków życia, zapoznanie z topografią Domu,
 •       • współtworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.

 

Wysokość wynagrodzenia – brutto (miesięcznie):

 •   • 2 745,00 zł brutto – przez okres 3 miesięcy + dodatek za pracę w porze nocnej,
 •   • 2 945,00 zł brutto – po przepracowaniu 3 miesięcy + dodatek za pracę w porze nocnej.

 

Oferujemy:

 •       • stabilne zatrudnienie,
 •       • nagroda z funduszu nagród/premia uznaniowa,
 •       • dodatek za pracę w porze nocnej,
 •       • dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
 •       • ZFŚS (wczasy „pod gruszą”, świadczenie świąteczne, inne)-według zasad określonych odrębnym regulaminem,
 •       • ubezpieczenia grupowe.

 

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o kontakt z działem kadr (Dział kadr / zakładka Kontakt).

error: Zakaz kopiowania!!!
Skip to content