WARUNKI I PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Do naszego domu kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności fizycznej, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym należy zapewnić fachową pomoc w formie usług opiekuńczych.

Procedura postępowania w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej rozpoczyna się w momencie złożenia przez osobę zainteresowaną (lub jej opiekuna prawnego) pisemnego wniosku lub prośby do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. W piśmie tym należy opisać swoją sytuację bytową a także zdrowotną, następnie przesłać lub złożyć osobiście w ośrodku.
Po rozpatrzeniu wniosku lub prośby pracownik socjalny ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy. Następniekompletuje potrzebne dokumentydotyczące przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej.
Nasz Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych fizycznie, dlatego też pożądanym jest przedstawienieorzeczenia o niepełnosprawności osoby zainteresowanej przyjęciem, wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej lubZakład Ubezpieczeń Społecznych.

Po przeprowadzeniu wywiadów rodzinnych i zgromadzeniu kompletu niezbędnych dokumentów, ośrodek pomocy społecznej podejmuje odpowiednią decyzję o umieszczeniu lub odmowie umieszczenia w dps, o czym osoba zainteresowana zostaje poinformowana pisemnie.
Decyzję o skierowaniu wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatniego pobytu osoby.

kasa

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. Mieszkaniec domu pomocy społecznej obowiązany jest ponosić opłatę za pobyt, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku stałego oraz dodatków do świadczeń).Jeśli opłata wnoszona przez mieszkańca nie pokrywa ustalonych kosztów utrzymania, różnicę dopłaca gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej lub najbliższa rodzina (małżonek, dzieci, wnuki – według umowy zawartej pomiędzy rodziną a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale tylko wtedy, jeżeli:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej, gdy jej dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa 300 % tego kryterium,
– w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie, gdy posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.)

Decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatniego pobytu osoby.

Kontakt

Adres: 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101

Telefon: 32 241 10 61

Konto: 98 1050 1243 1000 0010 0009 690

E-mail

sekretariat@dpschorzow.pzn.org.pl

socjalny@dpschorzow.pzn.org.pl

dyrektor@dpschorzow.pzn.org.pl